wz

Historie SDH Dobrčice
 

Sbor dobrovolných hasičů v Dobrčicích byl pravděpodobně založen 23.6.1938, tj. před více jak 70 lety.
Založení tohoto spolku vycházelo z potřeb obce a hlavně jejich občanů, kteří se rozhodli chránit své životy a majetky před požáry a jinými živelními pohromami. Zároveň se spolek stal organizátorem kulturního dění v obci. 

V průběhu let prodělala protipožární ochrana složité změny; zejména pak ve způsobu práce a několikrát se změnila i její celková organizace.Jedno však zůstalo stejné: Láska členů ke sboru a připravenost plnění hesla:
,,Bohu ke cti, vlasti ke slávě, bližnímu ku pomoci".


Tyto ušlechtilé cíle mají trvalý charakter, což dokládá skutečnost, že náš spolek je nejstarší v obci a žádný ze společenských sdružení se nemůže pochlubit takovou tradicí a přízní občanů. Tuto přízeň jsme si však museli zasloužit svým chováním a přístupem k udržování svěřené požární techniky, výpomocí obci a také na poli kulturního dění.

Celá desetiletí pracovali členové sboru na ochraně majetku soukromého i státního a za tuto činnost nežádali žádné odměny, ba několikrát sklidili i posměch za vykonanou práci. Za těch několik generací, které se vystřídaly, spolek zažil jak léta velmi dobrá, tak i léta stagnace.
V současné době spolek zažívá dobrá léta, a to zásluhou mladých hasičů ve spolupráci s obětavým vedením sboru.

 V roce 2008 sbor oslavil své 70. narozeniny a u této příležitosti si připomněl, co všechno jeho bývalí, ale i současní členové za toto dlouhé období dokázali.

Co přát Sboru dobrovolných hasičů Dobrčice do dalších let činnosti? Šťastnou ruku při volbě vedení spolku, ukázněné, obětavé a uvědomělé členstvo. Nechť nová generace dokáže navázat na dobře odvedenou práci v minulosti a příslušníci starší generace dají ochotně své zkušenosti a pomocnou ruku  k disposici mladým.